Nhảy đến nội dung

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử

 

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử Sau Cùng 2021-2025

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP) Sau Cùng 2021-2025 đã được Tổng Thư Ký Tiểu Bang chấp thuận và có thể được truy cập bên dưới.

Cho các câu hỏi và thông tin bổ sung, vui lòng gọi số 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.

 

2021-2025 Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử được Chỉnh Sửa

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử được Chỉnh Sửa 2021-2025 đã được công bố và có thể truy cập bên dưới.

 

Bổ Sung của Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử 2021

Tài liệu này nhấn mạnh các thay đổi về việc điều hành được thông qua bởi văn phòng của chúng tôi trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021 (theo quy định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang).

 

 


 

Bầu Cử Trước Đây

 


Hội Thảo Cộng Đồng về Trung Tâm Bầu Cử

Sở Ghi Danh Cử Tri đang lên kế hoạch thực hiện các nỗ lực mở rộng để truyền đạt và tiếp cận công chúng về việc bỏ phiếu và bầu cử, bao gồm các buổi hội thảo cộng dồng, sẽ cung cấp cơ hội cho góp ý của cộng đồng về kế hoạch Trung Tâm Bầu Cử của chúng tôi.

Xem Thông Tin về Buổi Hội Thảo Cộng Đồng cho Trung Tâm Bầu Cử

 

Vui lòng kiểm tra trang mạng này theo định kỳ để có các cập nhật và quý vị có thể nhận email cập nhật từ Sở Ghi Danh Cử Tri bằng cách đăng ký nhận bản tin của Sở Ghi Danh Cử Tri tại https://www.ocvote.com/media/election-newsletters