Nhảy đến nội dung

Cử Tri Không Chọn Đảng

Cử tri không thuộc chính đảng nào (còn gọi là Cử Tri Không Chọn Đảng) có thể bỏ phiếu cho một chính đảng hội đủ điều kiện chấp thuận cho cử tri không thuộc đảng đó tham gia.

Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ 2020, những chính đảng sau đã đồng ý cho cử tri không thuộc các đảng này bỏ phiếu cho đảng của họ cho chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ:

Đảng Dân Chủ

Đảng Độc Lập Hoa Kỳ

Đảng Tự Do

LƯU Ý: Những đảng hội đủ điều kiện khác đã không chấp thuận cho cử tri không thuộc đảng của họ bỏ phiếu trên phiếu bầu thuộc chính đảng của họ.

Bắt đầu từ năm 2020, tất cả cử tri sẽ tự động nhận được một phiều bầu-qua-thư.

Nếu quý vị không thuộc một chính đảng hội đủ điều kiện, và có ý định yêu cầu một phiếu bầu cho Đảng Dân Chủ, Đảng Độc Lập Hoa Kỳ, hay Đảng Tự Do vui lòng bấm vào đây.

Bấm vào đây để xem Những Câu Hỏi Thường Gặp về Cử Tri Không Chọn Đảng

 

Các Câu Hỏi Bổ Sung về việc Không Chọn Đảng

 

Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang đã thông báo với Sở Ghi Danh Cử Tri rằng có ba chính đảng hội đủ điều kiện đồng ý cho cử tri không thuộc một chính đảng nào (cử tri Không Chọn Đảng) bỏ phiếu cho các ứng cử viên thuộc đảng của họ trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ năm 2020.  Các chính đảng đồng ý cho cử tri không thuộc một chính đảng nào bỏ phiếu cho họ là Đảng Dân ChủĐảng Độc Lập Hoa Kỳ, và Đảng Tự Do.

Sau đây là những câu hỏi thường gặp liên quan đến Cử Tri Không Chọn Đảng:

Là một Cử Tri Không Chọn Đảng, tại sao tôi nhận được một bưu thiếp?
Vì quý vị ghi danh là Không Chọn Đảng, quý vị nhận được bưu thiếp giải thích rằng quý vị có sự lựa chọn bỏ phiếu cho các ứng cử viên của chính đảng hội đủ điều kiện nếu họ thông báo với Tổng Thư Ký Tiểu Bang rằng họ đồng ý cho cử tri không chọn đảng làm như vậy. Quý vị có thể yêu cầu một phiếu bầu-qua-thư của Đảng Dân Chủ, Đảng Độc Lập Hoa Kỳ hoặc Đảng Tự Do bằng cách gửi lại bưu thiếp này, hoặc  nộp yêu cầu trực tuyến ở đây. Quý vị cũng có thể gọi văn phòng chúng tôi để làm yêu cầu này theo số 714-567-7600.

Tại sao chỉ có ba chính đảng được liệt kê trên bưu thiếp và không có tất cả các chính đảng hội đủ điều kiện khác, bao gồm Đảng Cộng Hòa, Đảng Xanh và Đảng Hòa Bình và Tự Do?
Chỉ có Đảng Dân Chủ, Đảng Độc Lập Hoa Kỳ, và Đảng Tự Do thông báo với Tổng Thư Ký Tiểu Bang rằng họ đồng ý cho cử tri không thuộc đảng phái (Không Chọn Đảng) bỏ phiếu cho các ứng cử viên thuộc đảng của họ. 

Tại sao các chính đảng khác không cho phép cử tri Không Chọn Đảng bỏ phiếu cho các ứng cử viên của họ?
Đây là quyết định được thực hiện bởi mỗi chính đảng, không phải là quyết định của Sở Ghi Danh Cử Tri. Hãy liên hệ với các chính đảng để có thêm thông tin.

Nếu tôi là một cử tri Không Chọn Đảng,làm thế nào để tôi yêu cầu một phiếu bầu của Đảng Cộng Hòa, Đảng Xanh, hoặc Đảng Hòa Bình và Tự Do?
Quý vị cần ghi danh lại với chính đảng đó. Hãy bấm vào đây để ghi danh lại.

Nếu tôi không yêu cầu một phiếu bầu của Đảng Dân Chủ, Đảng Độc Lập Hoa Kỳ, hoặc Đảng Tự Do, tôi có được phép bỏ phiếu không?
Có, quý vị sẽ được phép bỏ phiếu. Cử tri Không Chọn Đảng không yêu cầu một trong các phiếu bầu đó sẽ nhận được phiếu bầu không đảng phái, chỉ bao gồm tên của các ứng cử viên cho các chức vụ không đảng phái (Không Chọn Đảng), các chức vụ do cử tri đề cử, và các dự luật được bỏ phiếu.

Nếu tôi yêu cầu phiếu bầu của Đảng Dân Chủ, Đảng Độc Lập Hoa Kỳ, hoặc Đảng Tự Do, tôi có phải ghi danh với chính đảng đó không?
Không, quý vị sẽ vẫn ghi danh là cử tri Không Chọn Đảng.  Quý vị chỉ được nhận một phiếu bầu của Đảng Dân Chủ, Đảng Độc Lập Hoa Kỳ, hoặc Đảng Tự Do cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ 2020, nếu quý vị yêu cầu.

Nếu tôi là một cử tri Không Chọn Đảng, tôi có phải là cử tri đã ghi danh không?
Có, quý vị là cử tri đã ghi danh nhưng không thuộc một chính đảng hội đủ điều kiện.

Tôi là một cử tri của Đảng Độc Lập. Tôi có phải là cử tri Không Chọn Đảng không?
Một cử tri Không Chọn Đảng là một người không ghi danh với một chính đảng hội đủ điều kiện – Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa, Đảng Độc Lập Hoa Kỳ, Đảng Xanh, Đảng Tự Do, và Đảng Hòa Bình và Độc Lập.   “Đảng Độc Lập” không phải là một chính đảng hội đủ điều kiện, và các cử tri ghi danh với chính đảng này này sẽ được xem như là một cử tri Không Chọn Đảng.