Nhảy đến nội dung

Bỏ Phiếu trong Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana Tháng Mười Một 2023

Bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana đang thực hiện tại Khu 3 và sẽ tiếp tục cho đến 8 giờ tối Thứ Ba, ngày 14 Tháng Mười Một, 2023.

Bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 4 Tháng Mười Một tại các Trung Tâm Bầu Cử sau ở Santa Ana: 

• HCA - HCA - Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Cộng Đồng , 1729 W. 17th St., Bldg E
• Sở Ghi Danh Cử Tri , 1300 S. Grand Ave., Bldg C

Các phiếu bầu đã gửi bưu điện đến các cử tri có thể gửi lại qua đường bưu điện, gửi lại một trong các Trung Tâm Bầu Cử, hoặc để vào bất kỳ một trong ba thùng đựng phiếu chính thức bên dưới ở Santa Ana:

• Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC , 1725 W. 17th St.
• Orangewood Foundation, 1575 E. 17th St.
• Sở Ghi Danh Cử Tri , 1300 S. Grand Ave., Bldg C

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có thể gọi Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600 hoặc 1-888-628-6837 hoặc đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử của chúng tôi. 

Việc Bỏ Phiếu ở Quận Orange

Bầu Cử Đang Thay Đổi!

Các cuộc bầu cử ở Quận Orange sẽ được điều hành khác với trước đây do sự xuất hiện của Trung Tâm Bầu Cử. Một Trung Tâm Bầu Cử sẽ tốt hơn một phòng phiếu truyền thống-Trung Tâm Bầu Cử là một trải nghiệm về dịch vụ bầu cử hoàn chỉnh. Hãy bầu lá phiếu của quý vị ở bất kỳ địa điểm nào, hãy ghé qua vào cuối tuần, ngay cả việc ghi danh để bỏ phiếu. Hãy tham khảo các lợi ích của việc bỏ phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử, tất cả được thiết kế để cải thiện trải nghiệm cho cử tri.

Bỏ Phiếu ở Bất Kỳ Nơi Nào

Giờ đây quý vị có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các Trung Tâm Bầu Cử. Tìm vị trí của một Trung Tâm Bầu Cử ở bên dưới.

Bầu Phiếu tại Nhà

Tất cả các cử tri đã ghi danh trong Quận Orange sẽ nhận một phiếu bầu-qua-thư. Nếu quý vị muốn đích thân đến bỏ phiếu, quý vị có thể đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào.

Thùng Đựng Phiếu Bầu

Giao phiếu bầu của quý vị trực tiếp đến chúng tôi một cách bảo mật bằng việc mang đến bất kỳ thùng đựng phiếu mới nào. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các thùng đựng phiếu bầu. Tìm vị trí của một thùng đựng phiếu bầu ở bên dưới .

Thùng Đựng Phiếu Bầu

Quý Vị Nhận Được Một Thông Báo?

Nếu quý vị đã nhận được một thông báo do quý vị quên ký tên trên phong bì của phiếu bầu-qua-thư hoặc trên phong bì Ghi Danh Có Điều Kiện của quý vị, hoặc là chữ ký của quý vị trên phong bì phiếu bầu-qua-thư không trùng khớp, quý vị có thể gửi lại tờ khai đó đến văn phòng của chúng tôi qua bưu điện, email, hoặc fax. Hãy bấm vào nút bên dưới để tải về một bản sao của tờ khai, và hướng dẫn cách gửi trả tờ khai đó.