Nhảy đến nội dung

Việc Ghi Danh cho Cử Tri được Bảo Vệ Danh Tính

Khi có tình huống đe dọa đến tính mạng, Bộ Luật Bầu Cử California, Đoạn 2166 và 2166.5 quy định về việc ghi danh cử tri được bảo vệ danh tính. Hãy liên hệ với Chuyên Viên Ghi Danh Cử Tri được Bảo Vệ Danh Tính tại số 714-567-7563 để được trợ giúp. Chi tiết của chương trình được đặt ra trong luật California như sau:

2166. Việc ghi danh bảo vệ danh tính theo lệnh của tòa thượng thẩm.

(a) Bất kỳ người nào lập hồ sơ tuyên thệ ghi danh hoặc ghi danh lại với viên chức bầu cử của quận có thể có các thông tin liên quan đến địa chỉ cư ngụ của người đó và số điện thoại trên bản tuyên thệ, hoặc bất kỳ danh sách hoặc danh mục hoặc chỉ dẫn được chuẩn bị từ đó, mà các thông tin này được tuyên bố là bảo mật theo LỆNH CỦA TÒA THƯỢNG THẨM được ban ra cho thấy nguyên nhân chính đáng rằng tính mạng của cử tri hoặc bất kỳ người nào trong gia đình của cử tri bị đe dọa, và ghi tên của viên chức bầu cử của quận như là một chính đảng.

(b) Bất kỳ người nào được chấp thuận việc bảo vệ danh tính theo phân đoạn (a) sẽ:

(1) Được xem là một cử tri khiếm diện cho tất cả các cuộc bầu cử sau đó hoặc cho đến khi viên chức bầu cử của quận được thông báo khác đi bởi tòa hoặc bởi văn bản của cử tri. Một cử tri yêu cầu hủy bỏ tình trạng cử tri khiếm diện ở đây đồng ý đưa số điện thoại và địa chỉ cư trú của họ vào danh mục cử tri.

(2) Ngoài quy định về địa chỉ cư ngụ, cung cấp một địa chỉ gửi thư có giá trị cũng được sử dụng thay thế cho địa chỉ cư ngụ trong việc bầu cử, học vấn, hoặc nghiên cứu chính trị, và các mục đích khác của chính quyền. Viên chức bầu cử, khi đưa ra bất kỳ danh sách nào, bảng danh mục, hoặc chỉ dẫn, có thể theo sự lựa chọn của họ, sử dụng địa chỉ gửi thư có gía trị hoặc từ “bảo mật” hoặc nơi chỉ định tương tự thay thế cho địa chỉ cư ngụ.

(c) Việc kiện tụng bất kỳ cơ quan nhà nước hoặc viên chức hoặc nhân viên nào sẽ bị bãi bỏ nếu lý do kiện là sự bất cẩn đơn thuần gây ra việc tiết lô thông tin là đối tượng của đoạn này trừ khi cho thấy có sự cố tình và bất cẩn nghiêm trọng.

2166.5. Ghi danh bảo vệ danh tính.

(a) Bất kỳ người nào lập hồ sơ tuyên thệ ghi danh hoặc ghi danh lại với viên chức bầu cử của quận có thể có các thông tin liên quan đến địa chỉ cư ngụ của người đó, số điện thoại, và địa chỉ email trên bản tuyên thệ, hoặc bất kỳ danh sách hoặc bảng liệt kê hoặc chỉ dẫn được chuẩn bị từ đó, được tuyên bố là bảo vệ danh tính theo trình bày của giấy chứng nhận rằng người đó là người tham gia vào việc Bảo Mật Địa Chỉ là Nạn Nhân của Bạo Hành Gia Đình, Tấn Công Tình Dục, và chương trình Bị Rình Rập theo Chương 3.1 (tiếp theo Đoạn 6205) của Đoạn 7 của Tiêu Đề 1 của Bộ Luật Chính Quyền hoặc là một người tham gia vào chương trình Bảo Mật Địa Chỉ cho Nhân Viên của các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản, các Tình Nguyện Viên, và chương trình Bệnh Nhân theo Chương 3.2 (tiếp theo Đoạn 6215) của chương này.

(b) Bất kỳ người nào được cho phép bảo vệ danh tính theo phân đoạn (a) sẽ:

(1) Cung cấp một địa chỉ gửi thư có giá trị và được xem xét là bầu qua thư cho tất cả các cuộc bầu cử sau đó và ghi danh lại sau đó trong hoặc ngoài quận cho đến khi viên chức bầu cử của quận được thông báo khác đi bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc bởi cử tri bằng văn bản. Một cử tri yêu cầu hủy bỏ tình trạng cử tri khiếm diện ở đây đồng ý việc đưa thông tin số điện thoại địa chỉ cư ngụ của họ vào bảng danh mục cử tri.

(2) Viên chức bầu cử, khi đưa ra bất kỳ danh sách, danh mục, hoặc bảng chỉ dẫn nào sẽ loại ra cử tri có tình trạng cử tri được bảo vệ danh tính.

(c) Việc kiện tụng bất kỳ cơ quan nhà nước hoặc viên chức hoặc nhân viên nào sẽ bị bãi bỏ nếu lý do kiện là sự bất cẩn đơn thuần gây ra việc tiết lô thông tin là đối tượng của đoạn này trừ khi cho thấy có sự cố tình và bất cẩn nghiêm trọng.

(d) Các phân đoạn (a) và (b) sẽ không áp dụng cho bất kỳ người nào được cho phép bảo mật danh tính trên đây trước khi viên chức bầu cử của quận nhận được văn bản chính thức từ người quản lý chương trình bảo mật địa chỉ về sự thu hồi, không còn giá trị, hết hạn, hoặc hủy bỏ giấy chứng nhận của người tham gia.

(Được tu chính bởi Stats. 2015, Ch. 728, Sec. 36. Có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng Một, 2016. Được điều hành vào Ngày 26 Tháng Chín, 2016, khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang phát hành giấy chứng nhận được chỉ định theo Stats. 2015, Ch. 728, Sec. 88.