Nhảy đến nội dung

Báo Cáo So Sánh Chi Phí Bầu Cử

Báo Cáo So Sánh Chi Phí Bầu Cử

Theo Bộ Luật Bầu Cử §4005(g)(2), các viên chức bầu cử của quận “sẽ đăng một báo cáo chính thức trên mạng internet để so sánh chi phí của các cuộc bầu cử đã được tổ chức theo mục này với các cuộc bầu cử trước đây. Báo cáo này sẽ được đăng theo định dạng dễ dàng tiếp cận cho người khuyết tật theo Mục 11135 của Bộ Luật Chính Quyền.”

Dưới đây là báo cáo so sánh chi phí của Cuộc Tổng Tuyển Cử 2020 và Cuộc Tổng Tuyển Cử 2016.

 

Tổng Chi Phí Được Tính

Tổng Số Tiền Có Thể Lập Hóa Đơn Thanh Toán

Tổng Số Tiền Không Thể Lập Hóa Đơn Thanh Toán

Tổng Tuyển Cử 2020

$11,484,864.42

 $5,686,764.42

 $5,798,100.00

Tổng Tuyển Cử 2016

$10,300,426.54

 $5,982,893.98

 $4,317,532.56