Nhảy đến nội dung

Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Năm 2020

Các Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 

Sổ Tay của Ứng Cử Viên
Nếu quý vị tranh cử cho chức vụ, điều quan trọng là hãy đọc sổ tay của ứng cử viên.

Đọc Sổ Tay của Ứng Cử Viên 

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt là kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao của việc điều chỉnh kết quả nếu kết quả này không khớp với số liệu đếm phiếu tay đầy đủ của các phiếu bầu.

Xem thông tin và kết quả ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố về Vận Động Tài Chính
Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn để lập các báo cáo về vận động tài chính. Hãy xem lịch trình để tìm hiểu thêm.

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như là thông báo pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Kế Hoạch Bầu Cử
Do dịch COVID-19, Tiểu Bang quy định mỗi Quận phải chuẩn bị và cung cấp hồ sơ về kế hoạch bầu cử cụ thể cho công chúng. Hãy xem và tìm hiểu thêm.

Xem Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử ở đây ►

Có nội dung gì trên Phiếu Bầu
Xem tất cả các nội dung tranh cử sẽ được thể hiện trên phiếu bầu, hoặc hội đủ điều kiện được thể hiện trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tới.

Xem các nội dung trên phiếu bầu 

Quá Trình Đảng Phái trong Mười Năm của các Ứng Cử Viên do Cử Tri Đề Cử
Ứng cử viên tranh cử cho các chức vụ do cử tri đề cử sẽ công bố quá trình lựa chọn đảng phái trong mười năm của họ ở đây.

Xem quá trình mười năm về sự lựa chọn đảng phái ►

Tìm Hiểu Thông Tin Về Dự Luật Được Thể Hiện trên Lá Phiếu Bầu Cử 
Hãy xem thông tin quan trọng liên quan đến các dự luật trên phiếu bầu. Thêm vào đó, bằng cách bấm vào đường dẫn này, quý vị sẽ xem tất cả tài liệu sẽ được in trong Tập Phiếu Bầu Mẫu.

Hãy tìm hiểu thêm về các dự luật trên phiếu bầu ►

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California
Hãy xem thông tin liên quan đến các Dự Luật và Ứng Cử Viên trong Toàn Tiểu Bang.

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California 

Phiếu Bầu Khẩn Cấp

Hãy bấm vào đây để tải xuống mẫu đơn yêu cầu phiếu bầu khẩn cấp theo định dạng PDF ►

Đơn Yêu Cầu Danh Bạ Địa Chỉ Cử Tri

Hãy hoàn tất mẫu đơn này để nhận được sự truy cập danh bạ địa chỉ cử tri bằng điện tử, bao gồm tình trạng bỏ phiếu của họ trong cuộc bầu cử này ►


Tìm Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử và Thùng Đựng Phiếu Bầu của Quý Vị 

Xem Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri của Quý Vị 

Archived:
Yes