Nhảy đến nội dung
 

Election NewsClicks

Behind the Scenes
of Orange County Elections

Thông Báo cho Công Chúng về việc Rút Thăm Ngẫu Nhiên cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ

Ngày 9 Tháng Ba, 2020 - Theo Bộ Luật Bầu Cử California đoạn 15360 (d), văn bản này là một thông báo cho công chúng rằng chúng tôi sẽ tiến hành việc rút thăm ngẫu nhiên cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ và được sử dụng trong việc đếm phiếu bầu bằng tay cho tổng số phiếu đã bầu. Việc đếm phiếu bằng tay này được sử dụng để kiểm tra hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi. Việc rút thăm ngẫu nhiên sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng Ba, 2020 lúc 9 giờ sáng. Việc đếm phiếu bằng tay sẽ diễn ra sau khi rút thăm ngẫu nhiên và sẽ được thực hiện cho đến khi hoàn tất. Cả hai quy trình sẽ được mở cho công chúng. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California.